Mood and Tone

การจับคู่สีสำหรับงานออกบบนั้น หากใช้หลักการสร้างจากแรงบันดาลใจ จะทำให้เกิดอารมณ์ของสี ทำให้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของสีนั้นๆ ลูกค้าลองนำเสนอ Mood and Tone ให้กับผู้สนใจ จะทำให้เพิ่มมูลค่าได้อีกมากครับ ขอบคุณ seeds